PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-504/2020
17
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. marca 2020,
ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutím č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli podľa § 181 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.
Na základe odporúčania Ústredného krízového štábu v súvislosti s hrozbou ochorenia COVID-19 zo dňa 18. marca 2020, aby predseda Národnej rady Slovenskej republiky z epidemiologického hľadiska a rizík spojených so šírením COVID-19 zrušil vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí v termíne 4. apríla 2020
mením rozhodnutie č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a
u r č u j e m
a) podľa
§ 20 ods. 2 písm. a)
a
ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v rozhodnutí č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu 3. októbra 2020,
b) lehotu na prvé zasadanie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 18. septembra 2020.
Boris K o l l á r v. r.