PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-39/2020
1
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. marca 2020
k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky
1. poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Danica Mikovčáková mi 11. marca 2020 doručila písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky,
2. mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Danice Mikovčákovej zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 11. marca 2020.
Andrej D a n k o v. r.