PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-459, 460, 461, 462/2019
1769
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. septembra 2019
k zmenám v zložení klubov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
A. b e r i e m n a v e d o m i e
- písomné oznámenia: predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia, predsedníčky Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita, predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovenskoo tom, že
- 3. septembra prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Milan Mazurek, ktorému dňom 3. septembra 2019 zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
- 6. septembra 2019 sa stali členmi Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marek Mitterpák, Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jakub Nedoba, Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Slovenskej republiky za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Chmelár, ktorí Ústavou Slovenskej predpísaný sľub poslanca zložili na 47. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 6. septembra 2019;
- oznámenie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Špánika o tom, že bude pôsobiť ako poslanec, ktorý nie je členom žiadneho klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca zložil na 47. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 6. septembra 2019;
B.u k l a d á m
vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť zníženie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Milan Mazurek) s účinnosťou od 4. septembra 2019 vrátane, a zabezpečiť zvýšenie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Marek Mitterpák), Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita o čiastku pripadajúcu na dvoch členov (Marián Viskupič, Jakub Nedoba), Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Marián Chmelár) s účinnosťou od 6. septembra 2019 vrátane.
Andrej D a n k o v. r.