PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-265/2019
1389
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Európskeho parlamentu a
určujem
1.deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,
2.lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnostído 22. februára 2019,
3.lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisiído 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.
Andrej Danko v. r.