PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-31/2019
1320
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
určujem
1.deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
2.lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do30. januára 2019,
3.lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.
Andrej D a n k o v. r.