PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1371/2023
1815
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. júna 2023
o pridelení zákona zo 16. mája 2023, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A. p r i d e ľ u j e m
zákon zo 16. mája 2023, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1740), doručený 1. júna 2023
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch,
2. lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výbore vrátane v gestorskom výbore do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto
návrhu.
Boris K o l l á r v. r.