PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1349/2023
1814
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. júna 2023
o pridelení správy o finančnej stabilite - máj 2023 na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
správu o finančnej stabilite - máj 2023 (tlač 1723), doručenú 31. mája 2023
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
na prerokovanie do 12. júna 2023
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.