PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-203/2023
1813
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 2023
k prerokovaniu nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
V nadväznosti na moje rozhodnutia č. 1811 z 31. mája 2023 k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a č. 1812 z 31. mája 2023 o vyhlásení nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
ž i a d a m
v súlade s § 46 ods. 1 v spojení s § 57 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, aby
1. preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Boris K o l l á r v. r.