PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-203/2023
1812
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 2023
o vyhlásení nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
V y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
dňom 31. mája 2023 nastúpenie náhradníka za stranu ZA ĽUDÍ
- na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 náhradník Marek Antal, narodený 12. augusta 1966, bytom Košice.
Boris K o l l á r v. r.