PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-203/2023
1811
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 2023
k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
podľa čl. 81 a čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky
1. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Michal Luciak mi 30. mája 2023 doručil písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
2. mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 30. mája 2023.
Boris K o l l á r v. r.