PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-196/2023
1803
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. mája 2023
o pridelení zákona z 3. mája 2023, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A. p r i d e ľ u j e m
zákon z 3. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1731), doručený 25. mája 2023
na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej
republiky o tomto návrhu
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
B. u r č u j e m
k vrátenému zákonu ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.
Boris K o l l á r v. r.