PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1293/2023
1800
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. mája 2023
o pridelení výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 46 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2020 č. 96
p r i d e ľ u j e m
výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 (tlač 1727), doručenú 26. mája 2023,
predloženú generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne podľa § 122 ods. 4 písm. c) prvý bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
ako orgánu, ktorý správu prerokuje a zaujme k nej stanovisko do 12. júna 2023.
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 (tlač 1727) je uverejnená na webovom sídle
www.nrsr.sk
.
Boris K o l l á r v. r.