PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1294/2023
1801
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. mája 2023
o pridelení návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A.P r i d e ľ u j e m
návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2022 (tlač 1728), doručený 26. mája 2023
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
B.u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 12. júna 2023.
Boris K o l l á r v. r.