PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1217/2023
1796
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. mája 2023
o pridelení návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
1. návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 (tlač 1718)
(predložený podľa § 29 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj
na prerokovanie do 13. júna 2023,
2. návrhy záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2022
výborom Národnej rady Slovenskej republiky ako je uvedené v prílohe tohto rozhodnutia
na prerokovanie do 13. júna 2023;
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
B. u r č u j e m
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie
a rozpočet, ktorému výbory Národnej rady Slovenskej republiky podajú správy
o výsledkoch prerokovania záverečných účtov kapitol. Výbor na ich základe vypracuje spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r .
-2 -
Príloha k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. mája 2023 č. 1796
R O Z D E L E N I E
návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky za rok 2022
na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Všeobecná pokladničná správa
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a
regionálny rozvoj
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – verejná správa
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – ochrana verejného poriadku
a záchranné zložky
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenská akadémia vied
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Všeobecná pokladničná správa - Rada pre vysielanie a retransmisiu
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné
menšiny
Prerokuje na základe vyžiadania príslušné kapitoly štátneho záverečného účtu z hľadiska primeranosti výdavkov na riešenie problematiky ľudských práv a národnostných menšín.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu
činnosti Národného bezpečnostného úradu
Národný bezpečnostný úrad
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu
činnosti Slovenskej informačnej služby
Slovenská informačná služba