I n z e r á t :
Kancelária Národnej rady SR v zmysle z. č. 278/1993 Z. z. vypisuje ponuku na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu. Predmet a účel nájmu: nebytový priestor 1,00 m2 vo foyeri na 2. poschodí Budovy NR SR, Nám. A. Dubčeka č.1 v Bratislave (LV č. 5112, k.ú. Staré Mesto) na umiestnenie automatu na predaj teplých nápojov. Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky nájomného v €/m2/rok; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Okrem nájomného úhrada nákladov za elektrinu a vodu. Kancelária NR SR nie je platiteľ DPH.
Kritériom na určenie poradia je najvyššie trhové nájomné v €/m2/rok. Bližšie informácie tel. 02/5972-3320, e-mail:
peter.hascic@nrsr.sk
.
Cenovú ponuku v uzavretej obálke s uvedením obchodného mena a adresy uchádzača, označenú „Kávomat - cenová ponuka na nájom NEOTVÁRAŤ doručte do podateľne Kancelárie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava v lehote do 16. mája 2011 do 15,30 hod.