I n z e r á t :
Kancelária Národnej rady SR v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. vypisuje ponuku na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu. Predmet a účel nájmu: nebytové priestory 468,29 m2, na poskytovanie reštauračných služieb pre verejnosť Kaviareň a rýchle občerstvenie v budove na Západnej terase v areáli Bratislavského hradu + priľahlá vonkajšia plocha 30,00 m2 na sezónne exteriérové sedenie (LV č.896, k.ú. Staré Mesto). Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky nájomného v €/rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom, daň z nehnuteľnosti, nájomné za užívanie technologicko-prevádzkového a interiérového vybavenia; podpis uchádzača, fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať.
Kritériom na určenie poradia je najvyššie trhové nájomné v €/rok. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. Bližšie informácie tel. 02/5972-3320, e-mail:
peter.hascic@nrsr.sk
.
Z dôvodu ochrany ústavných činiteľov, určených osôb a predmetu nájmu v súlade s osobitnými režimovými opatreniami Kancelárie NR SR, bude víťazný uchádzač povinný predložiť zoznam svojich pracovníkov zabezpečujúcich servis a obsluhu zariadenia a strpieť previerku ich bezúhonnosti.
Cenovú ponuku v zapečatenej obálke s uvedením obchodného mena a adresy uchádzača, označenú „Kaviareň na Západnej terase - cenová ponuka na nájom NEOTVÁRAŤ doručte do podateľne Kancelárie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava v lehote do 13 dní od uverejnenia inzerátu v dennej tlači (t.j. do 3.12.2010).