Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1334/2023 - VHZ
460
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. júna 2023
k návrhu záverečného účtu za rok 2022 – kapitola Úrad pre verejné obstarávanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
prerokoval návrh záverečného účtu za rok 2022 kapitola Úrad pre verejné obstarávanie
A. s ú h l a s í
s návrhom záverečného účtu za rok 2022 kapitola Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vykazuje
rozpočtované príjmy1 000 000 EUR
plnenie príjmov2 784 709 EUR
rozpočtované výdavky10 848 198 EUR
čerpanie výdavkov 13 433 210 EUR;
B. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku prerokovania vo výbore predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Peter Liba
Maroš Kondrót
overovatelia výboru