Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1334/2023 - VHZ
457
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. júna 2023
k návrhu záverečného účtu za rok 2022 – kapitola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
prerokoval návrh záverečného účtu za rok 2022 kapitola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a
A. s ú h l a s í
s návrhom záverečného účtu za rok 2022 kapitola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý vykazuje
rozpočtované príjmy 300 000 EUR
plnenie príjmov 303 000 EUR
rozpočtované výdavky 5 045 000 EUR
čerpanie výdavkov 5 274 000 EUR;
B. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku prerokovania vo výbore predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Peter Liba
Maroš Kondrót
overovatelia výboru