Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD – 982/2023 - VHZ
454
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. júna 2023
k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 9. júna 2023 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Sulanovú, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č.454
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584)
1.V čl. I § 4 ods. 1 písm. j) sa za slovo „odstráni,“ vkladajú slová „ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady služby,“.
Navrhuje sa zachovať súčasnú úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o lehotu na vybavovanie reklamácií služieb. Pre lehotu na vybavenie reklamácie služby, ktorá nie je predmetom osobitnej právnej úpravy, platí v súčasnosti 30-dňová lehota podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty pre spotrebiteľov sa navrhuje zachovanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie služby.
2.V čl. I § 14 ods. 6 písmeno o) znie:
„o) zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,59)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
59) § 26 ods. 3 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 256/2022 Z. z.“.
Navrhuje sa spresnenie formulácie čl. I § 14 ods. 6 písm. o), ktorý ustanovuje, na ktoré segmenty trhu a zmluvné typy sa nevzťahujú ustanovenia o zmluvách uzavretých na diaľku a mimo prevádzkových priestorov podľa všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa, konkrétne pokiaľ ide o zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou a plynom. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a zmluva o prístupe do distribučnej sústavy dva osobitné typy zmlúv na trhu s elektrinou. Rovnako to platí aj pre zmluvu o pripojení do distribučnej siete a zmluvu o prístupe do distribučnej siete na trhu s plynom. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy, zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluva o pripojení do distribučnej siete a zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu detailne špecifikované v príslušnej energetickej legislatíve (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pravidlá trhu a prevádzkové poriadky).
3
3.V čl. I § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) zmluvu o pripojení do distribučnej siete a zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.60)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
60) § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z.“.
Navrhuje sa spresnenie formulácie čl. I § 14 ods. 6 písm. o), ktorý ustanovuje, na ktoré segmenty trhu a zmluvné typy sa nevzťahujú ustanovenia o zmluvách uzavretých na diaľku a mimo prevádzkových priestorov podľa všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa, konkrétne pokiaľ ide o zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou a plynom. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a zmluva o prístupe do distribučnej sústavy dva osobitné typy zmlúv na trhu s elektrinou. Rovnako to platí aj pre zmluvu o pripojení do distribučnej siete a zmluvu o prístupe do distribučnej siete na trhu s plynom. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy, zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluva o pripojení do distribučnej siete a zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu detailne špecifikované v príslušnej energetickej legislatíve (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pravidlá trhu a prevádzkové poriadky).
4.V čl. I § 17 ods. 11 sa za spojku „a“ vkladá slovo „výslovný“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu používania jednotnej terminológie „výslovný súhlas“.
5.V čl. I § 24 písm. d) a j) a § 39 ods. 1 sa slovo „úlohy“ nahrádza slovom „povinnosti“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje navrhovaný normatívny text. Podľa čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2394 príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu v členských štátoch plnia povinnosti, ktoré sa subjektom práva ukladajú zákonom (čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky).
6.V čl. I § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Spotrebiteľská organizácia a Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík obchodníkov
(1)Spotrebiteľská organizácia môže na základe plnomocenstva zastupovať spotrebiteľa pri mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu alebo v konaní pred orgánmi verejnej moci.
(2)Spotrebiteľská organizácia, ktorá nekoná ako subjekt alternatívneho riešenia sporov, môže so súhlasom oboch strán sporu sprostredkovať nezávislé mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa vlastných pravidiel mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
(3)Zriaďuje sa Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík obchodníkov (ďalej len „komisia“) ako stály medzirezortný
4
orgán. Komisia právo vyžadovať od obchodníka zmluvné podmienky, ktoré dojednáva so spotrebiteľom, a obchodník je povinný takejto žiadosti vyhovieť.
(4)Pri zistení porušenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu komisia právo podať podnet príslušným orgánom verejnej moci a obrátiť sa na spotrebiteľskú organizáciu s podnetom na uplatnenie práv na príslušnom orgáne verejnej moci.
(5)Podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
Navrhuje sa zachovať Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich, ktorá funguje od roku 2008 pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR ako medzirezortný subjekt zložený zo zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie. Vo veciach týkajúcich sa ochrany finančného spotrebiteľa je zloženie komisie rozšírené o zástupcov Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska. Prínosom komisie v oblasti ochrany spotrebiteľa je vydávanie nezáväzných odborných stanovísk k súladu obchodných praktík a zmluvných podmienok obchodníkov so zákonom, ktoré využívajú spotrebitelia pri domáhaní sa svojich práv, podporujú činnosť spotrebiteľských organizácií a bývajú v značnej miere rešpektované súdmi. V súlade s terminológiou návrhu nového zákona o ochrane spotrebiteľa sa navrhuje úprava názvu komisie.
7.V čl. I § 31 ods. 1 sa slová „a pod“ nahrádzajú slovami „alebo pod“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu používania jednotnej terminológie „alebo pod utajenou totožnosťou“ (napr. čl. I, § 30).
8.V čl. I § 34 ods. 1 sa slová „odstránila obsah alebo zmenila obsah“ nahrádzajú slovami „odstránila alebo zmenila obsah “.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa terminologicky zosúlaďuje normatívny text s čl. I § 34 ods. 2 písm. a), § 41 písm. b), čl. XIII § 35ea ods. 2 písm. a) návrhu zákona a súčasne sa spresňuje, že „povinnosť odstrániť obsah“ sa vzťahuje „na obsah zverejnený v online rozhraní.“.
9.V čl. I § 39 ods. 3 sa slová „členskému štátu“ nahrádzajú slovami „inému členskému štátu“ a slová „členský štát“ sa nahrádzajú slovami „tento členský štát“..
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhovaný normatívny text, keďže orgán dohľadu je orgánom Slovenskej republiky (členský štát Európskej únie) a dožiadaný orgán je ten, koho slovenský orgán dohľadu požiadal v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 o pomoc( čl. 3 ods. 10 a čl. 12).
5
10.V čl. I § 41 písm. b) sa slová „odstrániť obsah alebo zmeniť obsah uverejnený“ nahrádzajú slovami „odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa terminologicky zosúlaďuje normatívny text s čl. I § 34 ods. 2 písm. a), čl. XIII § 35ae ods. 2 písm. a), čl. XIII § 35f ods. 1 návrhu zákona a súčasne sa spresňuje, že „povinnosť odstrániť obsah“ sa vzťahuje „na obsah zverejnený v online rozhraní“.
11.V čl. I § 45 v nadpise a § 45 ods. 1 sa slová „odstrániť obsah alebo zmeniť obsah uverejnený“ nahrádzajú slovami „odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa terminologicky zosúlaďuje normatívny text s čl. I § 34 ods. 2 písm. a), čl. XIII § 35ae ods. 2 písm. a), čl. XIII § 35f ods. 1 návrhu zákona a súčasne sa spresňuje, že „povinnosť odstrániť obsah“ sa vzťahuje „na obsah zverejnený v online rozhraní“.
12.V čl. I § 53 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich zriadená podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2023 je komisiou podľa § 25 ods. 3.
(5) Do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho právneho predpisu vydaného podľa § 25 ods. 5 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení neskorších predpisov.“.
Navrhuje sa úprava prechodných ustanovení v nadväznosti na návrh na zachovanie Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík obchodníkov v bode 1. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kontinuálneho výkonu činnosti tejto komisie sa upravuje, že komisia bude do vydania novej vyhlášky podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa postupovať podľa v súčasnosti platnej a účinnej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení neskorších predpisov.
13.V čl. I § 55 sa vypúšťa štvrtý bod.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa v nadväznosti na návrh na zachovanie Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík obchodníkov v bode 1 vypúšťa v čl. I v zrušovacích ustanoveniach bod o zrušení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení neskorších predpisov.
6
14.V čl. II 20. bode § 617 ods. 1 písm. d) a § 625 sa slová „v reťazci dodávok“ nahrádzajú slovami“ „v rovnakom dodávateľskom reťazci“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa navrhovaný normatívny text spresňuje, keďže slovné spojenie „reťaz dodávok“ sa vo vnútroštátnom právnom poriadku ani v práve Európskej únie nevyskytuje.
15.V čl. II bode 20 § 622 odsek 3 znie: „(3) Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.“.
V čl. II návrhu zákona sa navrhuje novelizácia Občianskeho zákonníka v nadväznosti na potrebu transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. L 136, 22.5.2019), ktorá prináša novú úpravu zodpovednosti za vady tovarov. Smernica (EÚ) 2019/771 vyžaduje, aby spotrebiteľ dosiahol nápravu na základe uplatnenia jeho práv zo zodpovednosti za vady obchodníka čo v najkratšom čase, ktorý označuje pojmom primeraná lehota. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia právnej istoty pre spotrebiteľov sa navrhuje nadviazať na koncept všeobecne známej 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie uzákonený v doterajšom § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Túto lehotu bude možné presiahnuť len v individuálnych prípadoch, ak budú existovať dôvody nezávislé od obchodníka, ktoré budú zakladať prekážku pre vybavenie reklamácie do 30 dní. Aj pre predĺženú lehotu bude platiť, že ísť o najkratší možný čas, pričom obchodník bude o tejto lehote a dôvodoch, pre ktoré presiahne jej dĺžka 30 dní, informovať spotrebiteľa vždy písomnou formou.
16.V čl. II bode 20 § 622 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2.“.
V záujme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a v snahe o predchádzanie sporov v súvislosti s neuznanými reklamáciami sa navrhuje výslovne uzákoniť, že predloženie nezávislého odborného vyjadrenia, t. j. znaleckého posudku alebo odborného stanoviska akreditovaných, autorizovaných alebo notifikovaných skúšobní, zo strany spotrebiteľa po tom, čo obchodník zamietol reklamáciu, sa považuje za dôkaz o nesprávnom vyhodnotení vady a vlastnej zodpovednosti zo strany obchodníka. Na základe
7
takéhoto dôkazu bude môcť spotrebiteľ opakovane vytknúť vadu, pričom obchodník nebude môcť opakovane odmietnuť svoju zodpovednosť za vady. Spotrebiteľ bude mať nárok, aby mu obchodník nahradil náklady potrebné na zabezpečenie nezávislého odborného vyjadrenia v celej výške.
17.V čl. II bode 20 § 626 ods. 1 sa slová „sa môžu zaviazať“ nahrádzajú slovami „môžu poskytnúť kupujúcemu spotrebiteľskú záruku, ktorou sa zaviažu“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „spotrebiteľská záruka“)“.
Navrhuje sa precizovanie a legislatívno-technická úprava ustanovenia, ktorým sa v Občianskom zákonníku zavádza nový inštitút tzv. spotrebiteľskej záruky ako záväzku výrobcu alebo predávajúceho, ktorým poskytuje kupujúcemu, t. j. spotrebiteľovi väčší rozsah práv, ako mu vyplýva zo zákonnej úpravy zodpovednosti za vady pri spotrebiteľskej kúpnej zmluve.
18.V čl. II 25. bode § 646 ods. 3 sa slová „pred prvú vetu vkladá nová prvá veta“ nahrádzajú slovami „vkladá nová prvá veta“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa navrhovaný normatívny text spresňuje.
19.V čl. II, 29. bode § 852e písm. c) sa slová „alebo inou vlastnosťou“ nahrádzajú slovami „a inou dohodnutou vlastnosťou“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa navrhovaný normatívny text zosúlaďuje s čl. 7 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb „digitálny obsah alebo digitálna služba v súlade so zmluvou musia podľa konkrétnych okolností predovšetkým: a)....vyznačovať sa funkčnosťou, kompatibilitou, interoperabilitou a inými vlastnosťami vyžadovanými v zmluve.“.
20.V čl. II 29. bode § 852f ods. 1 písm. d) a § 852n sa slová „v reťazi dodávok“ nahrádzajú slovami „v rovnakom dodávateľskom reťazci“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa navrhovaný normatívny text spresňuje, keďže slovné spojenie „reťaz dodávok“ sa vo vnútroštátnom právnom poriadku ani v práve Európskej únie nevyskytuje.
21.V čl. II bode 29 § 852h odsek 6 znie: „(6) Obchodník poskytne spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.“.
8
V čl. II návrhu zákona sa navrhuje novelizácia Občianskeho zákonníka v nadväznosti na potrebu transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. L 136, 22.5.2019), ktorá prináša osobitnú úpravu zodpovednosti za vady digitálneho obsahu a digitálnych služieb. Smernica (EÚ) 2019/770 vyžaduje, aby spotrebiteľ dosiahol nápravu na základe uplatnenia jeho práv zo zodpovednosti za vady obchodníka čo v najkratšom čase, ktorý označuje pojmom primeraná lehota. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia právnej istoty pre spotrebiteľov sa navrhuje nadviazať na koncept všeobecne známej 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie uzákonený v doterajšom § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
22.V čl. II 29. bode § 852l ods. 1 písm. d) sa za slovo „odôvodňuje“ vkladajú slová „právo spotrebiteľa na“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa navrhovaný normatívny text spresňuje, aby bolo jednoznačne zrejmé, že v prípade, ak je vada závažná, spotrebiteľ má právo na okamžitú zľavu z ceny.
23.Článok IV sa vypúšťa.
Doterajšie články V až XXVI sa označujú ako články IV až XXV.
Navrhuje sa vypustenie novelizačného článku k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v rámci tlače 1584 z dôvodu, že paralelne sa navrhuje novelizácia zákona o cenách aj v ďalších tlačiach (tlač 1587, 1646, 1647 a 1650). Úpravy navrhované v čl. IV tlače 1584 môžu kolidovať s cieľmi ostatných noviel.
24.V čl. V 1. bode sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem § 11b“.
Legislatívno-technická úprava; z dôvodu, že § 11b je skonzumované prechodné ustanovenie a nemožno v ňom vykonať navrhovanú právnu úpravu.
25.V čl. V 5. bode (§ 10 ods. 2) sa odkaz 9f nahrádza odkazom 21e.
V nadväznosti na navrhovanú úpravu, sa upraví úvodná veta k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odkazu a poznámky pod čiarou z dôvodu zachovania ich chronologického číslovania.
26.V čl. V 7. bode (§ 11 ods. 12) sa odkaz 9f nahrádza odkazom 21e.
9
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odkazu v súvislosti s pripomienkou uvedenou v 14. bode časti C stanoviska.
27.V čl. VII 6. bode § 5 ods. 3 (3x) a v 10. bode § 5 ods. 11 sa slovo „dohľadu“ nahrádza slovom „kontroly“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa terminologicky zosúlaďuje normatívny text v navrhovanom § 5 s používanou terminológiou v navrhovanom i v platnom znení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28.V čl. VII 14. bode sa vypúšťajú slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 14b sa vypúšťa.“
Legislatívno-technická úprava. Odkaz 14b ostane zachovaný a tým sa zabezpečí chronologické číslovanie odkazov a poznámok pod čiarou k odkazom v čl. VII, 14. bode.
29.V čl. VII 15. bod sa slová „slovo „identitou“ nahrádza slovom „totožnosťou““ nahrádzajú slovami „slová „a pod utajenou identitou“ nahrádzajú slovami „alebo pod utajenou totožnosťou“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu používania jednotnej terminológie v celom zákone „alebo pod utajenou totožnosťou“ (napr. čl. I, § 30).
30.V čl. VII 16. bode sa odkazy 14c, 14d a 14e označujú ako odkazy 14b, 14c a 14d.
V nadväznosti na navrhovanú úpravu, sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odkazov a poznámok pod čiarou z dôvodu zachovania ich chronologického číslovania. Uvedená pripomienka súvisí s pripomienkou v 17. bode.
31.V čl. VII 18. bode § 5a ods. 1 sa slová „a pod utajenou“ nahrádzajú slovami „alebo pod utajenou“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu používania jednotnej terminológie v celom zákone „alebo pod utajenou totožnosťou“ (napr. čl. I, § 30).
32.V čl. X sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 až 5, ktoré znejú:
„1. V § 33 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:
„2. sporiteľ o vyplácanie požiadal podľa § 46d ods. 1 písm. a),“.
2. V § 33 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) z vlastného majetku, ak
10
1.individuálna garancia pre programový výber je vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa písmena a), a to v sume rozdielu medzi individuálnou garanciou pre programový výber a súčtom mesačných splátok starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplatených programovým výberom podľa písmena a) z časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov,
2.individuálna garancia je vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa písmena b) prvého bodu, a to v sume rozdielu medzi individuálnou garanciou a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa písmena b) prvého bodu,
3.individuálna garancia pre doživotný dôchodok je vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa písmena b) druhého bodu, a to v sume rozdielu medzi individuálnou garanciou pre doživotný dôchodok a súčtom mesačných splátok starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplatených programovým výberom podľa písmena b) druhého bodu z časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov.“.
3. V § 33 odsek 2 znie:
„(2) Starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok sa
a)začne vyplácať programovým výberom
1.podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola odpísaná posledná dôchodková jednotka určená na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 1 písm. a),
2.podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola odpísaná posledná dôchodková jednotka určená na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 1 písm. b) bodu 1a.,
3.podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola odpísaná posledná dôchodková jednotka určená na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu,
b)vyplatí programovým výberom podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu spolu so splátkou starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplateného programovým výberom podľa odseku 1 písm. b) bodu 1b.“.“.
4. V § 33 ods. 4 písmená c) a d) znejú:
„c) podľa odseku 1 písm. b) bodu 1b. sa vyplatí v jednej splátke v sume rovnajúcej sa súčtu sumy zostatku hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa a sumy rozdielu určeného podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu,
d) podľa odseku 1 písm. c)
11
1.prvého bodu sa určí v sume poslednej určenej mesačnej sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa písmena a), najviac v sume rozdielu určeného podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu,
2.druhého bodu sa určí v sume poslednej určenej mesačnej sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa písmena b), najviac v sume rozdielu určeného podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu, ak ide o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom podľa odseku 1 písm. b) bodu 1a.,
3.tretieho bodu sa určí v sume poslednej určenej mesačnej sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa písmena b), najviac v sume rozdielu určeného podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu.“.
5. V § 33b ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
Poznámka pod čiarou 38f sa vypúšťa.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V tejto súvislosti sa v úvodnej vete článku X slovo „dopĺňa“ nahrádza slovami „mení a dopĺňa“.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025, čo sa premietne do článku o účinnosti.
K bodom 1 až 4
Z pohľadu zavedenej individuálnej garancie pre dôchodkové úspory nie je zrejmý dôvod, prečo by aj sporiteľovi, ktorý nárok na vyplatenie svojich dôchodkových úspor aj jednorazovo (ak je dôchodkovo zabezpečený v dostatočnom rozsahu z iných zdrojov), mala dôchodková správcovská spoločnosť garantovať vyplatenie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33b zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2022 Z. z. aj s individuálnou garanciou. Navrhuje sa preto, aby mala dôchodková spoločnosť povinnosť z vlastného majetku vyplatiť individuálnu garanciu iba tomu sporiteľovi, ktorý uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33 ods. 1.
K bodu 5
Navrhuje sa vypustenie časti ustanovenia týkajúceho sa dani z príjmu z dôvodu zjednotenia legislatívneho znenia zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
33.V čl. XIII 10. bode § 35ea ods. 1 v prvej vete sa slová „odstránil obsah alebo zmenil obsah“ nahrádzajú slovami „odstránil alebo zmenil obsah“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa jednak terminologicky zosúlaďuje normatívny text s čl. I § 34 ods. 2 písm. a), čl. XIII § 35ae ods. 2 písm. a) a čl. XIII § 35f ods. 1 návrhu zákona a spresňuje, že
12
„povinnosť odstrániť obsah“ sa vzťahuje na „obsah zverejnený v online rozhraní“.
34.V čl. XVIII § 9 ods. 1 písm. b) desiatom bode sa odkaz 13ab označuje ako odkaz 13b.
V nadväznosti na navrhovanú úpravu, sa upraví úvodná veta k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odkazu a poznámky pod čiarou z dôvodu zachovania ich chronologického číslovania.
35.V čl. XIX 22. bode sa slová „§ 96l“ nahrádzajú slovami „§ 96m“ a slová „§ 96m“ sa nahrádzajú slovami „§ 96n“.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie prechodného ustanovenia v nadväznosti na zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, schválený Národnou radou SR dňa 9. mája 2023 a podpísaný prezidentkou SR 26. mája 2023 (čl. LI 12. bod) – tlač 1498.
36.V čl. XXI 1. bode sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem § 73 ods. 5 a 8“.
Legislatívno-technická úprava; z dôvodu, že § 73 je skonzumované prechodné ustanovenie nemožno v ňom vykonať navrhovanú právnu úpravu.
37.V čl. XXIII sa vypúšťa bod 11.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 13. Vzhľadom na návrh na ponechanie platného znenia § 22 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je relevantná zmena vnútorného odkazu v § 4 ods. 1 písm. a) tohto zákona navrhovaná v čl. XXIII bode 11 návrhu zákona.
38.V čl. XXIII sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa § 15 ods. 7.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
S cieľom, aby bol proces alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov administratívne čo najjednoduchší pre spotrebiteľov, ktorí sa prostredníctvom tohto mechanizmu pokúšajú riešiť svoj spor s obchodníkom súvisiaci so zodpovednosťou za vady, sa navrhuje, aby spotrebitelia mohli svoj návrh, resp. súhlas so zabezpečením odborného vyjadrenia tretej osoby k predmetu sporu vyjadriť v rámci jediného úkonu, t. j. už v návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu.
13
39.V čl. XXIII bode 51 § 15 odsek 9 znie:
„(9) Náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa odseku 7 znáša obchodník, ak sa strany sporu výslovne nedohodli inak. Ak vyjadrenie odborne spôsobilej osoby je v prospech strany sporu, ktorá uhradila náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby, nárok na náhradu týchto nákladov voči druhej strane sporu.“.
Navrhuje sa úprava režimu znášania nákladov na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby ako dôkazu, ktorý prispieť k spravodlivému ukončeniu alternatívneho riešenia sporu zo zodpovednosti za vady. Tieto náklady primárne znášať obchodník, pretože spor dospeje do štádia alternatívneho riešenia sporu, ak obchodník nesprávne vyhodnotí svoju zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka alebo nedostatočne odôvodní spotrebiteľovi, prečo odmieta svoju zákonnú zodpovednosť za vady. Spotrebiteľ a obchodník by však mali mať možnosť sa individuálne dohodnúť aj na inom režime znášania nákladov na vyjadrenie odborne spôsobilej osoby. Ak sa nezávislým odborným vyjadrením tretej osoby preukáže, že obchodník za vadu nezodpovedá, mal by mať právo domáhať sa náhrady nákladov, ktoré musel v tejto súvislosti vynaložiť. Rovnako to bude platiť aj v prípade, ak náklady znášal alebo sa na nich podieľal spotrebiteľ.
40.V čl. XXIII bode 53 § 16a ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
V záujme čo najrýchlejšie dosiahnuť výsledok alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v prípade sporov z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady sa navrhuje vypustenie dôvodu vyžiadania vyjadrenia odborne spôsobilej osoby k sporným otázkam reklamácií ako dôvod na prerušenie plynutia lehoty na ukončenie alternatívneho riešenia sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov sa aj v týchto prípadoch usilovať o ukončenie alternatívneho riešenia sporu do 90 dní od jeho začatia.
41.V čl. XXIII bod 67 znie:
„67. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.“.
Navrhuje sa ponechať poplatkovú povinnosť spojenú s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov podľa § 22 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úrovni súčasného stavu v snahe predísť neželaným dôsledkom úpravy § 22 v podobe možného znižovania dostupnosti systému alternatívneho riešenia sporov pre niektoré skupiny spotrebiteľov. Súčasne sa navrhuje legislatívno-technická úprava v § 22 ods. 2 platného znenia zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na navrhované znenie čl. XXIII bod 44 § 13a návrhu zákona.
14
42.V čl. XXIII sa za bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie:
„68. V § 22 ods. 4 sa za slová „riešením sporu“ vkladajú slová „okrem nákladov podľa § 15 ods. 9“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava v § 22 ods. 4 platného znenia zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na bod 11.
43.V čl. XXIII bode 73 § 25 ods. 1 sa odkaz 28 nahrádza odkazom 27.
V nadväznosti na navrhovanú úpravu sa upraví úvodná veta k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 13. Navrhuje sa preznačenie odkazu a poznámky pod čiarou z dôvodu zachovania ich chronologického číslovania.
44.V prílohe č. 4, 6. bode sa na konci pripájajú slová „v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1745 z 13. augusta 2019 (Ú. v. EÚ L 268, 22.10.2019).“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje citácia právne záväzného aktu Európskej únie; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ bola zmenená a doplnená delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/1745 z 13. augusta 2019, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou, zásobovanie vodíkom v cestnej doprave a zásobovanie zemným plynom v cestnej a vodnej doprave, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/674.
45.V prílohe č. 4, 8. bode sa na konci pripájajú slová „v znení opravy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 (Ú. v. Ú L 305, 26.11.2019).“
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje citácia právne záväzného aktu Európskej únie; smernica Európskeho parlamentu a Rady (Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje citácia právne záväzného aktu Európskej únie; smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 bola opravená Korigendom k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 a oprava bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie L 305, 26.11.2019.