Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD – 978/2023 - VHZ
453
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. júna 2023
k vládnemu návrhu zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 9. júna 2023 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Sulanovú, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 453
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583)
1.V čl. I § 2 písm. b) štvrtom bode sa slová „iná osoba“ nahrádzajú slovami „je inou osobou“.
Ide o jazykovú úpravu.
2.V čl. I § 4 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „adresou alebo sídlom“ nahrádzajú slovami „sídlom alebo miestom“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje identifikácia hospodárskeho subjektu na označení výrobku použitím legislatívne zaužívaných pojmov „sídlo alebo miesto podnikania“ v súlade s § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka. Nahrádza sa generálny pojem „adresa“ hospodárskeho subjektu, ktorý by mohol spôsobovať výkladové problémy v aplikačnej praxi.
3.V čl. I § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „spätné prevzatie“ nahrádzajú slovami „spätného prevzatia“.
Ide o jazykové úpravy.
4.V čl. I § 9 ods. 4 sa slová „spätné prevzatie“ nahrádzajú slovami „spätného prevzatia“.
Ide o formulačné úpravy.
5.V čl. I § 10 ods. 5 sa slová „adresu alebo sídlo“ nahrádzajú slovami „sídlo alebo miesto“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje identifikácia hospodárskeho subjektu v sankčnom ustanovení použitím legislatívne zaužívaných pojmov „sídlo alebo miesto podnikania“ v súlade s § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka. Zo sankčného ustanovenia musí jednoznačne vyplývať zodpovedný hospodársky subjekt, pričom formulácia viažuca sa na „adresu na území Slovenskej republiky“ otvára priestor na rozdielny výklad právnej normy.
3
6.V čl. I § 11 ods. 2 sa slová „od prijatia“ nahrádzajú slovami „odo dňa prijatia“.
Ide o spresnenie textu.
7.V čl. I § 11 ods. 6 sa za číslovku „5“ vkladá spojka „a“.
Ide o gramatickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhovaný text vložením spojky „a“, aby bolo jednoznačne zrejmé, že pri výmene informácií sa postupuje podľa odsekov 1 5 paragrafu 11 a podľa osobitného predpisu, ktorým je vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2019/417.