Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD – 975/2023 - VHZ
450
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. júna 2023
k vládnemu návrhu zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 9. júna 2023 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov P. Vonsa, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č.450
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587)
1.V čl. I v § 6 ods. 3 písm. a) prvom bode v poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa na konci pripájajú slová: „Kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa na konci pripájajú slová: „Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňa relevantné ustanovenia priamo účinných a priamo aplikovateľných právne záväzných aktov z práva EÚ.
2.V čl. I v §18 ods. 5 v poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa slová „Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda INTERBUS),“ nahrádzajú slovami „Rozhodnutie Rady z 3. októbra 2002 o uzavretí Dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (2002/917/ES)“.
Legislatívno-technická úprava uvádza správny priamo účinný a priamo aplikovateľný právne záväzný akt z práva EÚ, ktorým schválila uzavretie medzinárodnej zmluvy a ktorý obsahuje aj text tejto zmluvy, a to v podobe, v akej bol uverejnený v úradnom vestníku.
3.V čl. I § 28 ods. 5 sa odkaz na poznámku pod čiarou „42“ nahrádza odkazom „37“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava vypúšťa duplicitnú poznámku pod čiarou a nahrádza odkaz správnym odkazom.
3
4.V čl. I v § 29 ods. 1 písm. b) sa slová „rozhodnutím uložiť poskytovanie dotknutých dopravných služieb“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutím uložiť povinnosť poskytovať dopravné služby“.
Precizácia ustanovenia, tak aby bolo jednoznačné, že dopravcovi sa ukladá povinnosť poskytovať dopravné služby.
5.V čl. I § 32 ods. 1 písm. f) sa slová „Švajčiarska konfederácia“ nahrádzajú slovami „Švajčiarskej konfederácie“.
Legislatívno-technická úprava uvádza správny gramatický tvar.
6.V čl. I § 32 ods. 1 písm. f) poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
51) Čl. 18 a 24 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.
Legislatívno-technická úprava uvádza skrátenú citáciu relevantného nariadenia, ktoré bolo prvýkrát citované v predchádzajúcej poznámke pod čiarou.
7.V čl. II v 2. bode v položke 89a v písmene b) sa slová „podľa príslušnej sadzby“ nahrádzajú slovami „príslušnej sadzby podľa písmena a)“.
Precizuje sa znenie ustanovenia tak, aby bolo jednoznačné z ktorej sadzby sa bude počítať 50 % sadzba poplatku.
8.V čl. VII v bode 15 sa slová „predpisu,12l)“ nahrádzajú slovami „predpisu,12aaa)“, poznámka pod čiarou k tomuto odkazu „12l“ sa označí ako „12aaa“vrátane úpravy uvádzacej vety.
Oprava nesprávneho označenia poznámky pod čiarou a odkazov na ňu.
9.V čl. VIII sa slová „1. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2023“.
V tejto súvislosti sa
-v čl. I v § 43 ods. 1 slová „do 31. júla 2023“ sa nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“,
-v čl. III v 4. bode v § 23h v nadpise sa slová „1. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2023“ a v texte § 23h sa slová „do 31. júla 2023“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“,
-v čl. V v 49. bode v § 46h v nadpise sa slová „1. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2023“ a v texte § 46h sa slová „do 31. júla 2023“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“,
4
-v čl. VI v 57. bode v § 56k v nadpise sa slová „1. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2023“ a v texte § 56k sa slová „do 31. júla 2023“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“,
-v čl. VII v 20. bode v § 43i v nadpise sa slová „1. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2023“ a v texte § 43i sa slová „do 31. júla 2023“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“.
Posunutie účinnosti a s tým súvisiaca úprava prechodných ustanovení zohľadňuje ústavné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona, ako aj potrebnú legisvakanciu. Tiež je potrebné ponechať dostatočnú lehotu na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie tohto zákona podľa čl. I § 42.