Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD – 977/2023 - VHZ
448
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. júna 2023
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 9. júna 2023 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Kuriaka, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č.448
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585)
1.V čl. I. sa vypúšťajú body 10 a 11.
Ostatné novelizačné body v čl. I sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, vzhľadom na schválenie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy sú tieto dva body nadbytočné.
2.V čl. I sa vypúšťa bod 11.
Úpravy navrhnuté v bode 11 boli schválené v čl. LVII bode 4. zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, ktorý bol pod tlačou 1498 schválený Národnou radou SR dňa 9. mája 2023 a podpísaný prezidentkou SR 26. mája 2023 s účinnosťou od 1. septembra 2023.
3.V čl. I sa z bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 26 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
V nadväznosti na novelizačný bod 14, ktorým sa v platnom § 26 vkladá nový odsek 5, je potrebné opraviť vnútorné odkazy.
4.V čl. I v bode 38 v § 57a v ods. 3 sa slová „podľa tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.
Oprava dikcie ustanovenia.
5.V čl. I v bode 38 v § 57a v ods. 4 sa slová „Na tento paragraf“ nahrádzajú slovami „Na ustanovenia v odsekoch 1 a 2“.
Oprava dikcie ustanovenia.
6.V čl. I. sa za bod 48 vkladajú nové body 49 až 51, ktoré znajú:
3
„49. V § 89 ods. 6 sa slová „podľa § 88 ods. 6, 7, 11 15“ nahrádzajú slovami „podľa § 88 ods. 6, 7, 11 a 13 až 15“.
50. V § 89 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Prevádzkovatelia, ktorých prístupové siete alebo zariadenia používa odovzdávajúci alebo prijímajúci podnik, povinní zabezpečiť, aby nedošlo k nedostupnosti služby, ktorou by sa oneskoril proces zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
51. V § 89 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) požiadaviek na postup prevádzkovateľov, ktorých prístupové siete alebo zariadenia používa odovzdávajúci alebo prijímajúci podnik, pri zmene podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu, najmä na účely predídenia nedostupnosti služby, ktorou by sa oneskoril proces zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).“.
Ostatné novelizačné body v čl. I sa primerane prečíslujú.
V prípade, kedy je prístup na internet poskytovaný prostredníctvom prístupovej siete alebo zariadenia tretieho subjektu - prevádzkovateľa veľkoobchodných služieb, je zmena poskytovateľa internetu závislá od aktívnej súčinnosti tohto prevádzkovateľa (pričom on sám nemá záujem vyvíjať aktivity navyše v záujme promptnej zmeny poskytovateľa internetu). Aby nedochádzalo k odmietnutiu alebo značnému oneskoreniu zmeny poskytovateľa internetu len z dôvodu nečinnosti prevádzkovateľa prístupovej siete alebo zariadenia, je potrebné špecifikovať povinnosť tohto prevádzkovateľa a zaviazať ho dodržiavať postup zmeny podniku poskytujúceho služby prístupu k internetu s tým, že detaily postupu aj vo vzťahu k tejto tretej osobe upraví vykonávací predpis. Povinnosť súčinnosti týchto subjektov uvádza aj Kódex v čl. 106.
7.V čl. I. bod 80 v § 124 ods. 3 sa slová „§ 89 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 3, 5 a 7“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením § 89 ods. 7.
8.V čl. I v bode 82. sa slová „§ 131“ nahrádzajú slovami „§ 131a“ a slová „§ 131a“ sa nahrádzajú slovami „§ 131b“.
Preznačenie prechodného ustanovenia v nadväznosti na zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, ktorý bol pod tlačou 1498 schválený Národnou radou SR dňa 9. mája 2023 a podpísaný prezidentkou
4
SR 26. mája 2023 a ktorým sa v čl. LVII 21. bode vkladá nový § 131a.
9.V čl. II sa slová „1. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2023“. V tejto súvislosti v čl. I v bode 82 v § 131a v nadpise aj v texte sa slová „1. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2023“ a v čl. I v bode 82 v § 131a sa slová „1. augustom 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembrom 2023“.
Posunutie účinnosti a úprava súvisiacich prechodných ustanovení zohľadňuje ústavné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona ako aj potrebnú legisvakanciu.