Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1334/2023 - VHZ
456
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. júna 2023
k Správe o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2022 (tlač 1704)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2022 (tlač 1704);
B.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Peter Liba
Maroš Kondrót
overovatelia výboru