Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Bratislava 30. mája 2023
Číslo: CRD – 1322/2023
P o z v á n k a
Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky zvolávam 71. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorá sa uskutoční
8. júna 2023 o 12.30 h
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 33, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
Návrh programu:
1.Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554) – druhé čítanie
odôvodní: D. Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
spravodajca: K. Kučera, poslanec
2.Návrh záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu SR za rok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
uvedie: D. Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
spravodajca: M. Šofranko, poslankyňa
cca o 12.45 h
3.Návrh záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu SR za rok 2022 Slovenská akadémia vied
uvedie: P. Šajgalík, predseda SAV
spravodajca: J. Habánik, poslanec
cca o 12.55 h
4.Výročná správa a ročná účtovná závierka Fondu na podporu vzdelávania za rok 2022
uvedie: M. Mlynár, predseda Rady fondu
spravodajca: M. Šofranko, poslankyňa
prizvaný: I. Hianik, riaditeľ fondu
5.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1598) – druhé čítanie
odôvodní: R. Vašečka, poslanec
spravodajca: R. Marcinčin, poslanec
6.Rôzne
Richard Vašečka predseda výboru