Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Bratislava 12. júna 2023
Číslo: CRD – 1322/2023
Nové znenie!
P o z v á n k a
Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky zvolávam 71. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorá sa uskutoční
13. júna 2023 o 9.00 h
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 33, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
Návrh programu: upravený a doplnený
1.Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 1748)
uvedie: D. Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
spravodajca: R. Vašečka, poslanec
2.Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554) – druhé čítanie
odôvodní: D. Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
spravodajca: K. Kučera, poslanec
3.Návrh záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu SR za rok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
uvedie: D. Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
spravodajca: M. Šofranko, poslankyňa
4.Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1743)
odôvodní: D. Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
spravodajca: M. Šefčík, poslanec
cca o 10.00 h
5.Zákon zo 16. mája 2023, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1740)
odôvodní: zástupca Kancelárie prezidentky SR
spravodajca: K. Kučera, poslanec
cca o 10.15 h
6.Návrh záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu SR za rok 2022 Slovenská akadémia vied
uvedie: P. Šajgalík, predseda SAV
spravodajca: J. Habánik, poslanec
cca o 10.30 h
7.Výročná správa a ročná účtovná závierka Fondu na podporu vzdelávania za rok 2022
uvedie: M. Mlynár, predseda Rady fondu
spravodajca: M. Šofranko, poslankyňa
prizvaný: I. Hianik, riaditeľ fondu
cca o 10.40 h
8.Petícia: Výchova o sexuálnom správaní len so súhlasom rodičov podporte zákon posilňujúci práva rodičov
uvedie: zástupca petičného výboru Juraj Šúst
spravodajca: R. Marcinčin, poslanec
9.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1598) – druhé čítanie
odôvodní: R. Vašečka, poslanec
spravodajca: R. Marcinčin, poslanec
10.Návrh spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania zákona zo 16. mája 2023, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1740) vo výboroch v druhom čítaní
spravodajca: K. Kučera, poslanec
11.Rôzne
Richard Vašečkav.r. predseda výboru