1
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava 29. mája 2023
Číslo: CRD-1297/2023
Pozvánka
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 165. schôdzu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
7. júna 2023 (streda) o 9.00 h
8. júna 2023 (štvrtok) o 9.00 h
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava (v rokovacej miestnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na 1. poschodí č. dv.150).
165. schôdza Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční hybridnou online formou na základe rozhodnutia predsedu výboru 60a zákona č. 350/1996 Z.
z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
V prípade záujmu verejnosti o účasť na schôdzi výboru online formou, prosíme o zaslanie emailu na
upv@nrsr.sk
s uvedením nasledovných údajov: meno a priezvisko, telefónne číslo
a emailová adresa, a to najneskôr 12 hodín pred konaním schôdze výboru.
Na návrh člena výboru môže o vystúpení zástupcu verejnosti v rozprave rozhodnúť výbor bez rozpravy, a to po vystúpení členov výboru a ďalších osôb prítomných v rokovacej miestnosti výboru. Zástupcovi verejnosti môže výbor určiť časový limit na dĺžku trvania jeho vystúpenia, a to spravidla tri minúty, ak predseda výboru nerozhodne inak. Zástupcovia verejnosti, ktorí požiadali o možnosť účasti na schôdzi výboru, povinní mať zapnutú kameru tak, aby bolo vidieť tvár prihláseného. Ak nie je splnená táto podmienka, predsedajúci neudelí alebo odníme slovo prihlásenému.
Program:
7. júna 2023 (streda) o 9.00 h
1.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA a Moniky PÉTER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1641)
(o 9.00 h)odôvodní: poslanec NR SR (M. Péter)
spravodajca: posl. P. Hajšelová
2
2.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Miloša SVRČEKA a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1605)
(asi o 9.20 h)odôvodní: poslanec NR SR (P. Krištúfková)
spravodajca: posl. P. Hajšelová
3.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Igora KAŠPERA, Ľudovíta GOGU, Zuzany ŠEBOVEJ a Adriany PČOLINSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1525)
odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. M. Svrček
4.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1672)
(asi o 9.40 h)odôvodní: poslanec NR SR (M. Kozelová)
spravodajca: posl. J. Šeliga
5.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu (tlač 1634)
(asi o 10.00 h)odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. M. Svrček
6.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda TAKÁČA, Juraja BLANÁRA, Ladislava KAMENICKÉHO a Borisa SUSKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1646)
(asi o 10.15 h)odôvodní: poslanec NR SR (R. Takáč)
spravodajca: posl. M. Nemky
7.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra FAIČA a Richarda TAKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
3
predpisov (tlač 1647)
(asi o 10.30 h)odôvodní: poslanec NR SR (V. Faič)
spravodajca: podpredseda výboru B. Susko
8.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA a Richarda TAKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1648)
(asi o 10.45 h)odôvodní: poslanec NR SR (J. Richter)
spravodajca: podpredseda výboru B. Susko
9.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1650)
(asi o 11.00 h)odôvodní: poslanec NR SR (R. Puci)
spravodajca: posl. M. Nemky
10.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1597)
(asi o 11.15 h)odôvodní: poslanec NR SR (M. Viskupič)
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
11.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša LEHOTSKÉHO, Vladimíra LEDECKÉHO a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1631)
(asi o 11.30 h)odôvodní: poslanec NR SR (T. Lehotský)
spravodajca: posl. D. Drdul
12.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654)
(asi o 11.45 h)odôvodní: poslanec NR SR (P. Cmorej)
spravodajca: posl. M. Kolíková
P r e s t á v k a
4
o 13.00 h
13.Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (návrh uznesenia):
a)sp. zn. PL. ÚS 18/2022
Návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátskou kanceláriou KALLAN legal s.r.o., Súmračná 25, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ spoločnosti JUDr. Robert Kaliňák, na začatie konania o súlade zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd
spravodajca: posl. M. Kolíková
b)sp. zn. PL. ÚS 2/2023
Návrh Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 6 ods. 4 písm. b) v časti slov „písm. a), ak je disciplinárne obvineným prokurátor“, ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) s čl. 46 ods. 1 a čl. 141 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
14.Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (predbežné prerokovanie):
a)sp. zn. PL. ÚS 1/2023
Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovenia § 69b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., t. j. v znení účinnom od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 a v znení zákona č. 266/2017 Z. z., t. j. v znení účinnom od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019, a § 293ej ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 105/2019 Z. z. účinnom, od 1. januára 2020, s čl. 12 ods. 1, čl. 39 ods. 1a čl. 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
spravodajca: posl. P. Hajšelová
b)sp. zn. PL. ÚS 5/2023
Návrh predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 22a ods. 2 v časti slov „predsedu súdnej rady alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 a čl. 141a ods. 2 a 7 Ústavy Slovenskej republiky
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
c)sp. zn. PL. ÚS 6/2023
Návrh verejného ochrancu práv na začatie konania o súlade § 2 ods. 4 prvej vety zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj
5
s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskou sociálnou chartou
spravodajca: posl. L. Kyselica
15.Stanovisko Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k návrhom na udelenie štátnej ceny J. M. Hurbana
spravodajca: posl. J. Šeliga
16.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606)
(asi o 14.00 h)odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
17.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1598)
(asi o 14.15 h) odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. L. Kyselica
18.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1649)
(asi o 14.30 h) odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. D. Drdul
19.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky KAVECKEJ, Mareka ŠEFČÍKA a Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1591)
(asi o 14.45 h) odôvodní: poslanec NR SR (M. Kavecká)
spravodajca: posl. D. Drdul
6
20.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1569)
(asi o 15.00 h)odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. D. Drdul
21.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA, Jany ŽITŇANSKEJ a Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1604)
odôvodní: poslanec NR SR (J. Žitňanská)spravodajca: posl. L. Kyselica
22.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1638)
(asi o 15.20 h) odôvodní: poslanec NR SR (Z. Šebová)
spravodajca: posl. P. Hajšelová
23.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639)
odôvodní: poslanec NR SR (Z. Šebová)
spravodajca: posl. P. Hajšelová
24.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1574)
(asi o 15.40 h) odôvodní: poslanec NR SR (P. Kremský)
spravodajca: posl. D. Drdul
25.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Ľuboša KRAJČÍRA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
7
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1637)
odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. L. Kyselica
26.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1592)
(asi o 16.00 h) odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. L. Kyselica
27.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1593)
(asi o 16.15 h) odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. D. Drdul
28.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1616)
(asi o 16.30 h) odôvodní: poslanec NR SR (M. Šefčík)
spravodajca: posl. L. Kyselica
29.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pôsobnosti a právomociam úradníckej vlády Slovenskej republiky (tlač 1733)
(asi o 16.45 h) odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. R. Schlosár
30.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1666)
(asi o 17.00 h) odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. D. Drdul
8
31.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1667)
odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
32.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva (tlač 1677)
odôvodní: poslanec NR SR (M. Vetrák)
spravodajca: posl. D. Drdul
33.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1548)
odôvodní: poslanec NR SR (M. Svrček)
spravodajca: posl. P. Hajšelová
34.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Adriany PČOLINSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1601)
odôvodní: poslanec NR SR (M. Svrček)
spravodajca: posl. L. Kyselica
35.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1671)
odôvodní: poslanec NR SR (L. Kyselica)
spravodajca: posl. D. Drdul
8. júna 2023 (štvrtok) o 9.00 h
36.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1528)
odôvodní: poverená ministerka spravodlivosti SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
9
37.Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557)
odôvodní: poverená ministerka spravodlivosti SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
38.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1560)
odôvodní: poverená ministerka spravodlivosti SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
39.Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2022
odôvodní: poverená ministerka spravodlivosti SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
40.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585)
(asi o 10.00 h) odôvodní: poverený minister dopravy SR
spravodajca: posl. M. Svrček
41.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1586)
odôvodní: poverený minister dopravy SR
spravodajca: posl. M. Svrček
42.Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587)
odôvodní: poverený minister dopravy SR
spravodajca: posl. M. Svrček
43.Vládny návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583)
(asi o 10.30 h)odôvodní: poverený minister hospodárstva SR
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
10
44.Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584)
odôvodní: poverený minister hospodárstva SR
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
45.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1580)
(asi o 11.00 h)odôvodní: poverený minister zdravotníctva SR
spravodajca: posl. D. Drdul
46.Vládny návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1582)
odôvodní: poverený minister zdravotníctva SR
spravodajca: posl. D. Drdul
47.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1561)
(asi o 11.30 h) odôvodní: poverený minister investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
48.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 1562)
odôvodní: poverený minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
P r e s t á v k a
49.Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554)
(o 13.00 h) odôvodní: poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
spravodajca: posl. L. Kyselica
11
50.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590)
(asi o 13.15 h)odôvodní: poverená ministerka kultúry SR
spravodajca: posl. D. Drdul
51.Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1565)
(asi o 13.30 h) odôvodní: poverený minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
spravodajca: posl. L. Kyselica
52.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (tlač 1551)
(asi o 13.45 h)odôvodní: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
(K. Surmíková Tatranská)
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
53.Vládny návrh zákona o štátnych hmotných rezervách (tlač 1553)
(asi o 14.00 h)odôvodní: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR (J. Rudolf)
spravodajca: posl. L. Kyselica
54.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1552)
(asi o 14.15 h)odôvodní: predseda Štatistického úradu SR (P. Peťko)
spravodajca: posl. L. Kyselica
55.Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2022
(asi o 14.30 h) odôvodní: vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
(T. Mosný)
spravodajca: posl. J. Šeliga
12
56.Návrh záverečného účtu kapitoly Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2022
(asi o 14.45 h) odôvodní: generálny prokurátor SR (M. Žilinka)
spravodajca: podpredseda výboru A. Baránik
57.Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2022
(asi o 15.00 h) odôvodní: vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu SR
(Ľ. Karvayová)
spravodajca: posl. D. Drdul
58.Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za rok 2022
(asi o 15.15 h)odôvodní: vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR (Z. Kyjac)
spravodajca: posl. L. Kyselica
59.Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2022
(asi o 15.30 h) odôvodní: vedúci Kancelárie Súdnej rady SR (M. Katriak)
spravodajca: posl. M. Svrček
60.Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky za rok 2022
(asi o 15.45 h) odôvodní: vedúci Kancelárie prezidenta SR (M. Špaček)
spravodajca: posl. P. Hajšelová
61.Zákon z 3. mája 2023 o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1730)
odôvodní: vedúci Kancelárie prezidenta SR
spravodajca: posl. M. Kolíková
62.Zákon z 3. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou
13
Slovenskej republiky (tlač 1731)
odôvodní: vedúci Kancelárie prezidenta SR
spravodajca: posl. L. Kyselica
63.Zákon z 10. mája 2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1737)
odôvodní: vedúci Kancelárie prezidenta SR
spravodajca: posl. P. Hajšelová
64.Zákon z 9. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1738)
odôvodní: vedúci Kancelárie prezidenta SR
spravodajca: posl. P. Hajšelová
65.Rôzne
Milan Vetrák v. r.
predseda výboru