Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
Bratislava 31. mája 2023
číslo CRD: 1352/2023
P o z v á n k a
na 69. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolanej v zmysle § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční
12. júna 2023 (pondelok) od 13.00 hod.
v zasadacej miestnosti výboru v budove Národnej rady Slovenskej republiky, v areáli Bratislavského hradu – pri Mikulášskej bráne na 2. poschodí.
Návrh programu:
Cca o 13.00 hod.:
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1528) – druhé čítanie
odôvodní: Jana Dubovcová, ministerka spravodlivosti
spravodajca: podpredseda výboru Peter Pollák
Cca o 13.20 hod.
2.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - druhé čítanie
odôvodní: poslanec Peter Pollák
spravodajca: poslankyňa Jarmila Vaňová
Cca o 13.40 hod.
3.Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2022 (tlač 1705)
odôvodní: Anna Vitteková, podpredsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
spravodajca: poslanec Ondrej Dostál
Cca o 14.00 hod.
4.Návrh záverečného účtu za rok 2022 kapitoly 03 - Úrad vlády Slovenskej republiky (tlač 1718)
odôvodní: Michal Luciak, vedúci Úradu vlády SR
spravodajca: podpredseda výboru Peter Pollák
Cca o 14.15 hod.
5.Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2022 (tlač 1719)
odôvodní: Jerguš Sivoš, predseda správnej rady ÚPN
spravodajca: poslankyňa Katarína Hatráková
Cca o 14.30 hod.
6.Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2022 (tlač 1720)
odôvodní: Jerguš Sivoš, predseda správnej rady ÚPN
spravodajca: poslankyňa Katarína Hatráková
Cca o 14.45 hod.
7.Správa o medzištátnych osvojeniach za rok 2022
odôvodní: Soňa Gaborčáková, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
spravodajca: podpredseda výboru Peter Pollák
Cca o 15.05 hod.
8.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uznaniu hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za genocídu (tlač 1734)
odôvodní: poverený/á člen/členka zo skupiny poslancov
spravodajca: podpredseda výboru Peter Pollák
Cca o 15.25 hod.
9.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pristúpeniu Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) - tlač 1736
odôvodní: poverený/á člen/členka zo skupiny poslancov
spravodajca: podpredseda výboru Peter Pollák
Cca o 15.45 hod.
10.Návrh správy gestorského výboru o prerokovaní Výročnej správy o činnosti Ústavu pamäti národa (tlač 1719a)
uvedie: poslankyňa Katarína Hatráková
Cca o 16.00 hod.
11.Rôzne
Peter Pollák
podpredseda výboru