Výbor NOVÉ ZNENIE !
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Bratislava 8. júna 2023
Číslo: CRD-1331/2023
P o z v á n k a
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 79. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorá sa uskutoční
8. júna 2023 o 12.00 h
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 147a, Námestie Alexandra Dubčeka 1, v Bratislave.
Návrh programu:
1.Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2022
Uvedie: Ivan ŠIMKO, minister vnútra SR
Spravodajca: Peter DOBEŠ, poslanec NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre financie a rozpočet
cca 13.25h
2.Návrh záverečného účtu za rok 2022 – kapitola - 32 Štatistický úrad SR
Uvedie: Peter PEŤKO, predseda Štatistického úradu SR
Spravodajca: Zita PLEŠTINSKÁ, poslankyňa NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre financie a rozpočet
cca 13.35 h
3.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1552)
Uvedie: Peter PEŤKO, predseda Štatistického úradu SR
Spravodajca: Zita PLEŠTINSKÁ, poslankyňa NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
cca 13.45 h
4.Návrh záverečného účtu za rok 2022 – kapitola - 03 Úrad vlády SR
Uvedie: Michal LUCIAK, vedúci Úradu vlády SR
Spravodajca: Peter DOBEŠ, poslanec NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre financie a rozpočet
cca 13.55 h
5.Návrh záverečného účtu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky za rok 2022
Uvedie: Martin HYPKÝ, predseda Úradu pre plánovanie a výstavbu SR
Spravodajca: Zita PLEŠTINSKÁ, poslankyňa NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre financie a rozpočet
cca 14.10 h
6.Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 (tlač 1718)
Uvedie: Michal HORVÁTH, minister financií SR
Spravodajca: Jozef LUKÁČ, predseda výboru
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre financie a rozpočet
cca 14.20 h
7.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1561)
Uvedie: Peter BALÍK, minister investícií , regionálneho rozvoja
a informatizácie SR
Spravodajca: Martina BRISUDOVÁ, poslankyňa NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
cca 14.30 h
8.Vládny návrh zákona, kotrým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 1562)
Uvedie: Peter BALÍK, minister investícií , regionálneho rozvoja
a informatizácie SR
Spravodajca: Martina BRISUDOVÁ, poslankyňa NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
cca 14.40 h
9.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1548)
Uvedie: Miloš SVRČEK, poslanec NR SR
Spravodajca: Jozef LUKÁČ, predseda výboru
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
cca 14.50 h
10.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1672)
Uvedie: Monika KOZELOVÁ, poslankyňa NR SR
Spravodajca: Peter DOBEŚ, poslanec NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre financie a rozpočet
cca 15.00 h
11.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva (tlač 1677)
Uvedie: Milan VETRÁK, poslanec NR SR
Spravodajca: Peter DOBEŠ, poslanec NR SR
Gestorský výbor: Ústavnoprávny výbor NR SR
cca 15.10 h
12.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1671)
Uvedie: Jana MAJOROVÁ GARSTKOVÁ, poslankyňa NR SR
Spravodajca: Martina BRISUDOVÁ, poslankyňa NR SR
Gestorský výbor: Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
13.Rôzne
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru