Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
119. schôdza výboru
302
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 29. mája 2023
k návrhu poslancov výboru Jána Mičovského a Anny Zemanovej
na vykonanie poslaneckého prieskumu v Národnej zoologickej záhrade Bojnice a v LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesná správa Antol
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. r o z h o d o l
vykonať v súlade s § 45 ods. 3 písm. d) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanecký prieskum v:
Národnej zoologickej záhrade Bojnice a
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesná správa Antol
Poverenie je právoplatné pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;
B. u k l a d á
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
o získaných poznatkoch informovať Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru