VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE FINANCIE A ROZPOČET
Bratislava 26. mája 2023
Číslo: 1300/2023
P o z v á n k a
v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 132. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorá sa uskutoční
dňa 6. júna 2023 (t. j. utorok) o 9.00 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 31, Námestie Alexandra Dubčeka 1.
Program :
1.Návrh záverečného účtu za rok 2022 kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
odôvodní : minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR P. Balík
spravodajca : poslankyňa NR SR A. Mierna
2.Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2022 (tlač 1728)
odôvodní : generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne M. Ilko
spravodajca : poslanec NR SR T. Lehotský
cca 9.30 hod.
3.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1569)
odôvodní : poslankyňa NR SR – J. Žitňanská
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
4.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Jozefa HLINKU, Miloša SVRČEKA a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1605)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – P. Krištúfková
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
2
5.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA a Moniky PÉTER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1641)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – Z. Šebová
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
cca 10.00 hod.
6.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1672)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – M. Kozelová
spravodajca : poslanec NR SR M. Kuriak
7.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu (tlač 1634)
odôvodní : poslanec NR SR J. Karahuta
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
8.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1650)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – R. Puci
spravodajca : poslanec NR SR J. Blcháč
9.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – P. Cmorej
spravodajca : poslanec NR SR T. Lehotský
cca 10.40 hod.
10.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1616)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – M. Šefčík
spravodajca : poslanec NR SR M. Kuriak
3
11.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELlGU, Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA, Jany ŽITŇANSKEJ a Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1604)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – M. Vetrák
spravodajca : poslanec NR SR M. Kuriak
12.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1666)
odôvodní : poslanec NR SR M. Vetrák
spravodajca : poslanec NR SR M. Kuriak
13.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1667)
odôvodní : poslanec NR SR M. Vetrák
spravodajca : poslanec NR SR M. Kuriak
PRESTÁVKA
od 12.30 hod.
14.Program stability Slovenskej republiky na roky 2023 až 2026 (tlač 1715)
odôvodní : minister financií SR M. Horváth
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
15.Návrh záverečného účtu za rok 2022 kapitoly 15 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
odôvodní: minister financií SR M. Horváth
spravodajca: poslankyňa NR SR A. Mierna
16.Návrh záverečného účtu za rok 2022 kapitoly 48 - Všeobecná pokladničná správa
odôvodní: minister financií SR M. Horváth
spravodajca: poslankyňa NR SR A. Mierna
cca 13.10 hod.
17.Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 (tlač 1718)
odôvodní : minister financií SR M. Horváth
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 (tlač 1721)
uvedie : predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľ. Andrassy
4
18.Návrh záverečného účtu kapitoly 08 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2022
odôvodní: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľ. Andrassy
spravodajca: poslankyňa NR SR A. Mierna
19.Návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026
odôvodní: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľ. Andrassy
spravodajca: poslankyňa NR SR A. Mierna
20.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1574)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – M. Kuriak
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
21.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1597)
odôvodní : poslanec NR SR – M. Viskupič
spravodajca : poslanec NR SR T. Lehotský
22.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša LEHOTSKÉHO, Vladimíra LEDECKÉHO a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1631)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – T. Lehotský
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
23.Rôzne
Marián Viskupič, v. r.
predseda výboru