Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
VIII. volebné obdobie
Z Á P I S N I C A
zo 130. schôdze výboru, ktorá sa uskutočnila v dňa 24. mája 2023
Prítomní : členovia výboru podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: L. Kamenický, E. Ňarjaš, D. Muňko, T. Lehotský.
Výbor schválil program s tým, že z celkového počtu 10 poslancov bolo v čase schvaľovania 6 prítomných poslancov, za hlasovalo 5 poslancov, 0 sa zdržalo, 1 bol proti.
Z dôvodu neprítomnosti overovateľov bola za náhradnú overovateľku tejto schôdze
výboru zvolená všeobecným súhlasom A. Mierna.
Predseda výboru informoval prítomných členov, že stanoviská Odboru legislatívy a aproximácie práva k zákonom nie sú k dispozícii z dôvodu vysokej vyťaženosti odboru.
Záznam zo 130. schôdze je dostupný na webovom sídle NR SR - MediaPORTAL NR SR -VÝBORY.
Program:
1.Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554)
2.Vládny návrh zákona o premenách spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557)
3.Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584)
4.Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587)
5.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590)
6.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1552)
7.Rôzne
2
K bodu 1
Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554) odôvodnil štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR R. Nemec (viď dôvodová správa).
Spravodajcom výboru bol poslanec NR SR M. Viskupič.
V rozprave vystúpili poslanci J. Blcháč, A. Mierna, M. Kuriak.
V rámci rozpravy prebehla diskusia k zmene financovania menších zväzov a vytvoreniu paušálnej ceny na administratívny a technický aparát. V rámci veľkých zväzov prišlo k zvýšeniu z 15 na 20%.
Poslankyňa A. Mierna požiadal o priblíženie oblasti mládežníckeho športu.
ŠTAT MŠVVaŠ SR p. R. Nemec:
Zákon ako štát financuje aj mládežnícky šport do 23 rokov, kde sa zaradil aj školský šport, vrátane vysokých škôl.
Poslanec M. Kuriak sa zaujímal o prostriedky vyčlenené na turistické trasy.
ŠTAT MŠVVaŠ SR p. R. Nemec:
Na vyznačenie turistických trás je vyčlenených 0,3%.
Hlasovanie:
1. o návrhu uznesenia výboru: 4/0/2 Schválené
K uvedenému vládnemu návrhu bolo prijaté uznesenie č. 466.
K bodu 2
Vládny návrh zákona o premenách spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) odôvodnil štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR P. Sepeši (viď dôvodová správa).
Spravodajcom výboru bola poslankyňa NR SR A. Mierna.
V rozprave nevystúpil žiaden poslanec.
Hlasovanie:
1. o návrhu uznesenia výboru: 5/0/1 Schválené
K uvedenému vládnemu návrhu bolo prijaté uznesenie č. 467.
Podľa schválenej zmeny programu sa prerokoval bod 5.
K bodu 5
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590) odôvodnila ministerka kultúry SR S. Hroncová (viď dôvodová správa).
(Cieľom predkladaného návrhu zákona je zmena spôsobu financovania RTVS, ktorá zabezpečí zvýšenie nezávislosti a stability financovania tejto verejnoprávnej inštitúcie ako aj zvýšenie jej príjmov, ktoré umožní efektívne a kvalitné napĺňanie jej zákonných povinností. Stanovený cieľ sa dosiahnuť naviazaním nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý je účelovo určený na zabezpečenie hlavnej činnosti RTVS, na zákonom stanovený podiel na hrubom domácom produkte.
3
Výška nárokovateľného príspevku na činnosť RTVS formou odštepu z hrubého domáceho produktu sa navrhuje stanoviť tak, aby mala RTVS v roku 2024 garantovanú výšku príjmu z nárokovateľného príspevku v sume 160 mil. eur (0,15% HDP). V roku 2023 je financovanie RTVS pokryté z viacerých zdrojov (úhrady v 1. polroku a nárokovateľný príspevok v 2. polroku, dotácia zo zmluvy so štátom, dotácia na kompenzáciu časti výpadku úhrad, príjmy z reklamy a iné príjmy, zostatky/úspory z predchádzajúcich rokov), z ktorých kryté výdavky v celkovej ročnej sume 143,3 mil. eur (bežné výdavky a kapitálové výdavky bez eurofondov). Táto výška však nestačí na efektívne a kvalitné napĺňanie zákonných povinností, keďže vo financovaní RTVS existuje dlhodobo neriešený nesúlad medzi rozsahom a kvalitou služieb, ktorú štát požaduje a objemom financií, ktoré RTVS každoročne poskytované.)
Spravodajcom výboru bol poslanec NR SR M. Viskupič.
V rozprave vystúpil poslanec M. Viskupič.
Rozprava bola zameraná na možnosť zvýšenia naviazania nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý je účelovo určený na zabezpečenie hlavnej činnosti RTVS, z navrhovaných 0,15% HDP na 0,17% HDP. V prepočte by to znamenalo 183 mil. eur. Tento návrh MK SR pripravený aj vo forme pozmeňujúceho návrhu, ktorý plánuje predložiť na gestorskom výbore pre kultúru a médiá. V tomto pozmeňujúcom návrhu sa bude riešiť aj spôsob kontroly, nakoľko táto téma ostala otvorená. Navrhuje sa, aby exekutíva nemohla do kontroly vstupovať a jediným orgánom kontroly by bol NKÚ SR.
Hlasovanie:
1. o návrhu uznesenia výboru: 2/0/4 Neschválené
K uvedenému návrhu nebolo prijaté platné uznesenie. Bol vypracovaný výpis zo zápisnice.
K bodu 3
Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584) odôvodnil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR P. Švec (viď dôvodová správa).
Spravodajcom výboru bol poslanec NR SR P. Kremský.
V rozprave vystúpil poslanec P. Kremský a M. Viskupič.
Poslanci P. Kremský a M. Viskupič sa zaujímal, o akú veľkú úpravu v procese reklamácií ide a aké sú možné opravné prostriedky.
MH SR - poverená zastupovaním generálnej riaditeľky sekcie ochrany spotrebiteľa trhového dohľadu Mgr. Ivana Pavlovská:
V prípade vznesenia reklamácie je obchodník povinný v čo najkratšom čase vyhodnotiť a odôvodniť prípadné zamietnutie reklamácie. Odborné posúdenie na zamietnutie reklamácie sa nebude yyžadovať v zmysle novej právnej úpravy, pretože práve tam vznikali domnienky, či dostatočne nezávislé a nestranné. V prípade, že obchodník zamietne reklamáciu a spotrebiteľ nebude spokojný s odôvodním, bude mať k dispozícii súdne, aj mimosúdne prostriedky nápravy, pričom v prípade, že nedôjde k dohode predajcu a spotrebiteľa, v rámci mimosúdnej nápravy možno osloviť alternatívneho riešiteľa, ktorým orgány štátnej a verejnej správy (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a podobne)
Hlasovanie:
1. o návrhu uznesenia výboru: 4/0/2 Schválené
K uvedenému vládnemu návrhu bolo prijaté uznesenie č. 468.
4
K bodu 4
Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587) odôvodnil štátny tajomník Ministerstva dopravy SR J. Kmeť (viď dôvodová správa).
Spravodajcom výboru bol poslanec NR SR M. Kuriak.
V rozprave vystúpil poslanec M. Kuriak.
Poslanec M. Kuriak vyjadril podporu uvedenému návrhu zákona. Obavy má, či navrhovaný zákon splní účel a priblíži sa k realite.
Hlasovanie:
1. o návrhu uznesenia výboru: 6/0/0 Schválené
K uvedenému vládnemu návrhu bolo prijaté uznesenie č. 469.
K bodu 6
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1552) odôvodnil na základe všeobecného súhlasu členov výboru generálny tajomník služobného úradu, poverený zástupca predsedu Štatistického úradu SR Marek Hargaš (viď dôvodová správa).
Spravodajcom výboru bol poslanec NR SR M. Viskupič.
V rozprave nevystúpil žiaden poslanec.
Hlasovanie:
1. o návrhu uznesenia výboru: 2/0/4 Neschválené
K uvedenému návrhu nebolo prijaté platné uznesenie. Bol vypracovaný výpis zo zápisnice.
K bodu 7
Bod „Rôzne“
Predseda výboru informoval o termíne následného rokovania výboru - dňa 6. a 7. mája 2023.
Marián Viskupič
predseda výboru
Anna Mierna
náhradná overovateľka výboru