Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
Bratislava 24. mája 2023
Číslo: CRD-1165/2023
P o z v á n k a
V zmysle § 49 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku zvolám 89. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorá sa uskutoční dňa
25. mája 2023 (štvrtok) o 13.00 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti, výboru na I. poschodí ( č. dv. 143) Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
P r o g r a m :
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1580) – druhé čítanie
odôvodní: Michal Palkovič, minister zdravotníctva SR
spravodajca: Marek Krajčí, poslanec NR SR
2.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1582)- druhé čítanie
odôvodní: Michal Palkovič, minister zdravotníctva SR
spravodajca: Marek Krajčí, poslanec NR SR
3.Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2022.
odôvodní: Michal Palkovič, minister zdravotníctva SR
spravodajca: Marek Šefčík, poslanec NR SR
4.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1649) - druhé čítanie
odôvodní: Jana Bittó Cigániková, poslankyňa NR SR
spravodajca: Marek Krajčí, poslanec NR SR
5.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1638) – druhé čítanie
odôvodní: Zuzana Šebová, poslankyňa NR SR
spravodajca: Marek Krajčí, poslanec NR SR
6.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) druhé čítanie
odôvodní: Zuzana Šebová, poslankyňa NR SR
spravodajca: Tomáš Lehotský, poslanec NR SR
7.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (tlač 1717).
odôvodní: Jana Bittó Cigániková, poslankyňa NR SR
spravodajca: Richard Raši, poslanec NR SR
Marek K r a j č í, v. r.
predseda výboru