Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
130. schôdza
979/2023
Výpis zo zápisnice
zo 130. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet konanej dňa 24. mája 2023
_____________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval dňa 24. mája 2023 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590) a na návrh poslanca Mariána Viskupiča výbor hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 10 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných 6 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 2 poslanci, 0 poslancov hlasovalo proti návrhu a 4 sa zdržali hlasovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Anna Mierna
náhradná overovateľka výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
130. schôdza
979/2023
Návrh
U z n e s e n i a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 24. mája 2023
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať podpredsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Anna Mierna
náhradná overovateľka výboru