Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
130. schôdza
981/2023
466
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 24. mája 2023
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Anna Mierna
náhradná overovateľka výboru