VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE FINANCIE A ROZPOČET
Bratislava 18. mája 2023
Číslo: 1221/2023
P o z v á n k a
v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 130. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorá sa uskutoční
dňa 24. mája 2023 (t. j. streda) o 13.00 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 31, Námestie Alexandra Dubčeka 1.
Program :
1.Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1554)
odôvodní : minister školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Bútora
spravodajca : poslanec NR SR T. Lehotský
2.Vládny návrh zákona o premenách spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557)
odôvodní : ministerka spravodlivosti SR J. Dubovcová
spravodajca : poslankyňa NR SR A. Mierna
3.Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584)
odôvodní : minister hospodárstva SR P. Dovhun
spravodajca : poslanec NR SR P. Kremský
4.Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587)
odôvodní : minister dopravy SR P. Lančarič
spravodajca : poslanec NR SR M. Kuriak
5.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590)
odôvodní : ministerka kultúry SR S. Hroncová
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
2
6.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1552)
odôvodní : predseda Štatistického úradu SR P. Peťko
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
7.Rôzne
Marián Viskupič, v. r.
predseda výboru