1
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Z á p i s n i c a
zo 146. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 30. novembra 2022 o 13.00 h v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava (v rokovacej miestnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na 1. poschodí č. dv. 150)
Záznam zo 146. schôdze je dostupný na webovom sídle NR SR - MediaPORTAL NR SR - VÝBORY
Link:
Prítomní: 7 členovia výboru;
Neprítomní: predseda výboru M. Vetrák, poslanci M. Nemky, R. Schlosár, M. Svrček, M. Šutaj Eštok.
2
Schôdzu zvolal predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky M. Vetrák. Vedením 146. schôdze výboru poveril podpredsedu výboru A. Baránika, ktorý konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný.
Navrhol na schválenie program schôdze:
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330)
2.Rôzne
Hlasovanie o programe – 7/0/0, schválený.
K bodu 1 (tlač 1330) vládny návrh zákona prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330) odôvodnil V. Lengvarský, minister zdravotníctva SR.
Spravodajcom bol poslanec D. Drdul. Informoval, že k prerokúvanej tlači nedostal žiadne stanoviská. Navrhol hlasovať o uznesení ústavnoprávny výbor odporúča vládny návrh zákona schváliť.
V rozprave vystúpili:
Poslankyňa M. Kolíková v nadväznosti na úpravy platov lekárov sa zaujímala o systém navyšovania platov zdravotných sestier, nakoľko bola dopytovaná, či to nezakladá diskrimináciu (mechanizmus navyšovania vzhľadom na odpracovaný počet rokov a úprava koeficientov). Ako sa s týmto vysporiadate? Následne uviedla, že uvedené sa týka aj záchranárov a ostatných zdravotných pracovníkov.
Na otázku odpovedal minister zdravotníctva SR.
Za Odbor legislatívy a aproximácie práva Kancelárie NR SR vystúpila I. Belovičová, ktorá vysvetlila niektoré vecné aspekty novely a tiež namietala spôsob legislatívnej techniky (nie novelizáciou novely) a potrebu prípadnej úpravy pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
S podporou k navrhnutej legislatívnej technike I. Belovičovej sa pripojil podpredseda výboru B. Susko.
K problematike riešenia platov lekárov v systéme väzenstva (ZVJS) ako aj na ministerstve obrany a pod. a tiež k možnej diskriminácii sa vyjadrili podpredseda výboru A. Baránik, poslanci J. Šeliga, L. Kyselica a podpredseda výboru B. Susko.
3
Hlasovanie o návrhu uznesenia predloženom spravodajcom - odporúča vládny návrh zákona schváliť 7/0/0, (uznesenie č. 638) schválené.
K bodu 2
Rôzne: -
Podpredseda výboru A. Baránik ukončil 146. schôdzu výboru.
Všetky písomnosti, na ktoré sa zápisnica odvoláva, sú jej súčasťou.
Alojz Baránik
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok