Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
115. schôdza
2597/2022
Záznam
K vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1328) bola zvolaná 115. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 1. decembra 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 12 členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo v čase rokovania o uvedenom návrhu prítomných 6 členov výboru.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru