Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
VIII. volebné obdobie
Z Á P I S N I C A
zo 115. schôdze výboru, ktorá sa uskutočnila 1. decembra 2022
Prítomní : členovia výboru podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: M. Beluský, G. Gyimesi, M. Kuriak, P. Kremský, T. Lehotský, D. Muňko
Prítomný predseda výboru M. Viskupič konštatoval, že výbor nie je uznášaniaschopný, keďže prítomných bolo 6 poslancov.
Záznam zo 115. schôdze je dostupný na webovom sídle NR SR - MediaPORTAL NR SR -VÝBORY.
Návrh programu:
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1328)
2.Rôzne
K bodu 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1328)
Hlasovanie:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 12 členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo v čase rokovania o uvedenom návrhu prítomných 6 členov výboru.
K uvedenému návrhu bol vypracovaný záznam.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru