ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava 1. decembra 2022
Číslo: CRD-2621/2022
Pozvánka
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 147. schôdzu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
1. decembra 2022 (štvrtok) o 13.00 h
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava (v rokovacej miestnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na 1. poschodí č. dv. 150).
Program:
(Bod sa prerokuje iba v prípade rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, že prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní).
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1328)
odôvodní: minister hospodárstva SR
spravodajca: posl. J. Šeliga
2.Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (predbežné prerokovanie):
a)sp. zn. PL. ÚS 12/2022
Návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátskou kanceláriou KALLAN legal, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Robert Kaliňák, na začatie konania o súlade označených ustanovení zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva novelizujúcich tieto zákony: zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s označenými článkami Ústavy Slovenskej republiky, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
spravodajca: posl. M. Kolíková
b) sp. zn. PL. ÚS 16/2022
Návrh prezidentky Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Petrom Kubinom, advokátom, Bottova 2A, Bratislava, na začatie konania o súlade ustanovení § 9a, § 9b a § 19a zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
spravodajca: posl. D. Drdul
3.Rôzne
Milan Vetrák v. r.
predseda výboru