VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE FINANCIE A ROZPOČET
Bratislava 1. decembra 2022
Číslo: 2622/2022
P o z v á n k a
v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 115. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorá sa uskutoční
1. decembra 2022 (t. j. štvrtok) o 13.30 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 31, Námestie Alexandra Dubčeka 1.
(Bod 1 sa prerokuje iba v prípade rozhodnutia
Národnej rady Slovenskej republiky, že prerokuje
vládny návrh zákona v druhom čítaní).
Program :
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1328)
odôvodní : minister hospodárstva SR K. Hirman
spravodajca : poslanec NR SR M. Kuriak
2.Rôzne
Marián Viskupič, v. r.
predseda výboru