Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
113. schôdza
2586-2/2022
414
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 29. novembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly 2022 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín - režim 42 a
A. berie na vedomie
správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly 2022 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín - režim 42
B.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prezidenta Finančnej správy SR.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru