Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
113. schôdza
2333/2022
413
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 29. novembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR na roky 2023 - 2025 a
A.konštatuje, že
návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR výbor prerokováva v zmysle § 21a zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov;
B.berie na vedomie
návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR na roky 2023 – 2025;
C.schvaľuje
návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 2023, v zmysle upravených limitov Ministerstva financií SR a to v nasledujúcom znení:
príjmy vo výške 20 000 eur
výdavky vo výške 13 903 439 eur
D.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 2023 schváliť;
E.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru