Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
90. schôdza výboru
CRD: 2127/2022
210
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 28. novembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Juraj KRÚPA, v.r.
predseda výboru
Marián SALOŇ, v.r.
overovateľ výboru
Igor HUS, v.r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 210
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208)
__________________________________________________________________________
K čl. I
1. V čl. I 7. bod 16 ods. 1) sa slová „sa odsek 1 dopĺňa písmenom c)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K čl. III
2. V čl. III sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. februára“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].