Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
90. schôdza výboru
CRD: 2123/2022
207
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 28. novembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcimi návrhom uvedeným v prílohe tohto uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Juraj KRÚPA, v.r.
predseda výboru
Marián SALOŇ, v.r.
overovateľ výboru
Igor HUS, v.r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 207
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) ___________________________________________________________________________
K čl. I
Čl. I sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„10. Za § 17 sa dopĺňa § 18, ktorý znie:
㤠18
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
11. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 583/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012).“.“.
Ide o doplnenie transpozičného ustanovenia a transpozičnej prílohy do návrhu zákona, keďže sa články smerníc 2011/36/EÚ a 2012/29/EÚ návrhom zákona preberajú.