VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2139/202288. schôdza výboru
242
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 28. novembra 2022
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1230)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1230);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1230) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš