VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1816/202288. schôdza výboru
241
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 28. novembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu uznesenia;
2
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 241
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I bode 2 sa v § 6d ods. 12 za slová „vzhľadom na“ vkladá slovo „svoj“.
Spresnenie ustanovenia.
2.V čl. I bode 3 19 ods. 2 písm. d)] sa slová „v rozsahu ustanovenom v § 6d ods. 17“ nahrádzajú slovami „v rozsahu údajov podľa § 6d ods. 16“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
3.V čl. II sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. februára“ a slová „bodu 1“ sa nahrádzajú slovami „bodu 2“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
Súčasne sa navrhuje aj oprava nesprávne označeného bodu.