VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2262/202288. schôdza výboru
240
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 28. novembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) a
A. k o n š t a t u j e ,
že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025
a)bol predložený v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu,
b)predpokladá k 31. decembru 2023 zostatok v sume
v základnom fonde nemocenského poistenia65 000 tis. eur,
v základnom fonde starobného poistenia403 856 tis. eur,
v základnom fonde invalidného poistenia262 044 tis. eur,
v základnom fonde úrazového poistenia5 000 tis. eur,
v základnom fonde garančného poistenia3 000 tis. eur,
v základnom fonde poistenia v nezamestnanosti35 000 tis. eur,
v rezervnom fonde0,
v správnom fonde42 345 tis. eur
v osobitnom fonde5 051 tis. eur;
B.s ú h l a s í
s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované:
zdroje celkom11 900 735 tis. eur
výdavky11 079 439 tis. eur
v tom:
a)základný fond nemocenského poistenia 1 140 737 tis. eur,
b)základný fond starobného poistenia8 270 428 tis. eur,
c)základný fond invalidného poistenia1 069 429 tis. eur,
d)základný fond úrazového poistenia62 779 tis. eur,
e)základný fond garančného poistenia32 307 tis. eur,
f)základný fond poistenia v nezamestnanosti284 105 tis. eur,
g)správny fond 219 654 tis. eur,resp. suma zodpovedajúca tvorbe podľa § 168 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
C.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025 schváliť;
D.p o v e r u j e
predsedu výboru
spracovať výsledky rokovania Výboru NR SR pre sociálne veci spolu s výsledkami rokovania Výboru NR SR pre financie a rozpočet do správy a predložiť ju na schválenie výboru.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik T o m á š