VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2491/202288. schôdza výboru
239
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 28. novembra 2022
k správe Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly - znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.berie na vedomie
správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly - znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19;
B.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš