ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava 25. novembra 2022
Číslo: CRD-2528/2022
Pozvánka
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 145. schôdzu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
29. novembra 2022 (utorok) o 8.45 h
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava (v rokovacej miestnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na 1. poschodí č. dv. 150).
Program:
1. Hlasovanie o prerokovaných bodoch na 144. schôdzi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 25. novembra 2022 - tlač 1181, tlač 1182, tlač 1183, tlač 1213, tlač 1214, tlač 1206, tlač 1215, tlač 1252, tlač 1184
2.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Milana KURIAKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253)
(asi o 9.00 h) odôvodní: poslanec NR SR
spravodajca: posl. D. Drdul
3. Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 1210a) - návrh
spravodajca: posl. J. Šeliga
4. Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Gábora GRENDELA a Juraja ŠELlGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1258a) - návrh
spravodajca: posl. D. Drdul
5.Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ, Petry HAJŠELOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1245a) - návrh
spravodajca: posl. L. Kyselica
6.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1230a) - návrh
spravodajca: posl. D. Drdul
7.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1184a) – návrh
spravodajca: posl. D. Drdul
8.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2021 (tlač 1088a) – návrh
spravodajca: posl. D. Drdul
9.Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (predbežné prerokovanie):
a)sp. zn. PL. ÚS 12/2022
Návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátskou kanceláriou KALLAN legal, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Robert Kaliňák, na začatie konania o súlade označených ustanovení zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva novelizujúcich tieto zákony: zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s označenými článkami Ústavy Slovenskej republiky, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
spravodajca: posl. M. Kolíková
b)sp. zn. PL. ÚS 16/2022
Návrh prezidentky Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Petrom Kubinom, advokátom, Bottova 2A, Bratislava, na začatie konania o súlade ustanovení § 9a, § 9b a § 19a zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
spravodajca: posl. D. Drdul
10.Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (návrh uznesenia):
sp. zn. PL. ÚS 10/2022
Návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátskou kanceláriou KALLAN legal, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ spoločnosti JUDr. Robert Kaliňák, na začatie konania o súlade § 48 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 77 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky
spravodajca: posl. J. Šeliga
11.Rôzne
Milan Vetrák v. r.
predseda výboru