Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Bratislava 24. novembra 2022
Číslo: CRD-2566/2022
P o z v á n k a
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 69. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorá sa uskutoční
29. novembra 2022 o 11.00 h
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 147a, Námestie Alexandra Dubčeka 1, v Bratislave.
Návrh programu:
1.Schvaľovanie spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov (tlač 1242a)
Spravodajca: Jana MAJOROVÁ GARSTKOVÁ, poslankyňa NR SR
2.Schvaľovanie spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jozefa LUKÁČA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1233a)
Spravodajca: Zita PLEŠTINSKÁ, poslankyňa NR SR
3.Schvaľovanie spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA. Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1252a)
Spravodajca: Martina BRISUDOVÁ, poslankyňa NR SR
4.Schvaľovanie spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (tlač 1212a)
Spravodajca: Peter DOBEŠ, poslanec NR SR
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Za správnosť: Zuzana Rekenová
tajomníčka výboru